สัตหีบ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1

           ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1 โดยมีนายบรัศ บุญบรรเจิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ วุฒิปัญญาภิวัฒน์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา คณะครู อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้เข้ารับประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ
            นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามวิถีของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการพูดของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความเป็นมาของอำเภอสัตหีบได้อย่างถูกต้อง โดยมีรูปแบบการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เรื่องภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ให้สูญสลาย สามารถสร้างคุณค่าแก่ชุมชน เป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน เกิดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ลดการพึ่งพาผู้อื่น ด้านจิตใจ คลายเหงา สดชื่น ภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองด้านสังคม – ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชพและผู้สูงอายุด้วยกันด้านจิตใจ – ปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าด้านอาชีพ นำความรู้ไปสร้างงานให้กับผู้สูงอายุได้
          ด้านนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแชร์ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกท่านจะนำประสบกาณ์ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์จำนวน 21 ครั้ง ไปพัฒนาความรู้ของท่านให้ต่อยอดเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อท่าน ชุมชนของท่านและต่อ ประเทศชาติโดยรวม
          ซึ่งหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ ทางคณะผู้บริหาร และนักเรียนวุฒิปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1ได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ เพื่อร่วมกันปลูกต้นตะเคียน จำนวน15 ต้น ทั้งนี้การปลูกต้นตะเคียนก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการรับประกาศนียบัตรและยังเป็นการสร้างความร่มเงาร่มรื่นในส่วนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ในอนาคตอีกด้วย

Advertisement