เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยายพิเศษอีกด้วย
         ตามนโยบายการพัฒนาเมืองบ้านสวนของคณะผู้บริหาร ซึ่งได้บริหารงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ประชาชน เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีผู้นำภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และหากผู้นำเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างเครือข่ายในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
            นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวนได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร สามารถนำมาปรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีมุมมองที่หลากหลายจากการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 265 คน
            สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน” หลังจากเสร็จการอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานแบบพักค้างที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
            นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป็นการให้โอกาสแก่คนในชุมชนได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง ยังเป็นการใช้ศักยภาพของชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมืองการปกครอง การสร้างความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคในชุมชน เป็นต้น ประกอบกับแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีแนวทางสำคัญ คือ การสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมาโดยตลอด
           สำหรับเทศบ้านเมืองบ้านสวนนั้นมีประชากรจำนวนกว่า 69,000 คน มี 47 ชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เทศบาลเมืองบ้านสวนได้เสริมสร้างผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่ม ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ทันต่อกระแสสังคมต่อไป
Advertisement