คณะ อบต.โนนสวาง อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะในชุมชนต่อเนื่อง ณ ชุมชนวัดช่องลม เล็งประสานผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกลดปริมาณขยะ

           วันที่ 24 พ.ย.63 ชาวบ้านชุมชนวัดช่องลม นำโดยนายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม และคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี นำโดยนายเวียงจันทร์ แก่นสาร นายยุทธนา บุญมั่น รองนายก อบต.โนนสว่าง และนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง ที่ได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนสวาง พนักงานตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในองค์กร ตลอดจนแลกปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางต่อไปด้วยเช่นกัน
           ด้านนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง เปิดเผยว่าในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางนั้นเป็นพื้นที่ทีมีความกว้างขาวง มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านกระจายกันอยู่อาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้การจัดเก็บขยะไม่เหมือนกับที่เมืองพัทยา ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ปัญหาที่พบคือการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะที่พบแต่ละครั้งจะพบในจำนวนมาก และเมื่อเจ้าหน้าที่มาพบอีกทีก็กลายเป็นขยะเน่าเสียเกินกว่าที่จะนำมารีไซเคิล และด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านจึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปจัดการด้วยการฝังกลบและปลูกพืชคลุมดิน ตรงนี้ทาง อบต.จึงได้พยายามปลูกฝังเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานในการสร้างจิตสำนึก
           การเดินทางมาศึกษายังเมืองพัทยาในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับชมข่าวทางสถานีโทรทัศน์แล้วเห็นว่าชุมชนวัดช่องลมเป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะด้วยระบบการเปิดทำการธนาคารขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน จึงรวบรวมข้อมูลก่อนประสานงานติดต่อมาศึกษาดูงานดังกล่าว โดยเดินทางกันมา 2 รถบัส รวมแล้วกว่า 100 คน แต่เนื่องด้วยคณะที่เดินทางมานั้นมีผู้สูงอายุไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินจึงขอรออยู่ที่ลานจอดรถวัดช่องลม เนื่องด้วยสถานที่จัดมีที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงเดินมาดูงานได้ประมาณ 80 คน ซึ่งถือว่าการรับทราบข้อมูลการจัดการขยะของชุมชนในครั้งนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากที่จะเป้นแนวทางในการสร้างจิดสำนึกให้ชาวบ้านที่ อบต.โนนสวางจะได้ดำเนินการต่อไป
            นอกจากนี้ทางคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางได้ให้ความสนใจการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลเรื่องพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% ที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทางทีมงานได้ประสานงานขอนามบัตรจากนายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์ รองปลัด อบต.โนนสวาง พร้อมแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อในการประสานงานข้อมูลและแนวทางความร่วมมือการผลักดันการใช้พลาสต์พืชในท้องถิ่นของ อบต.โนนสวางตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายแล้ว จึงต้องการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนใน อบต.โนนสวางหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นด้วย

Advertisement