อบต.สันติสุข จ.เชียงราย ดูงานบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม พร้อมชื่นชมพลาสต์พืชของรับบิชคอมเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

           วันที่ 23 พ.ย.63 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง รวม 24 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้หลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ตามหลักการบริหารจัดการองค์กรและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          โดยในวันนี้ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ชุมชนวัดช่องลม เพื่อหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะโดยธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน โดยมีนายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม นำกลุ่มชาวบ้านร่วมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้การต้อนรับคณะ พร้อมนำชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำลังดำเนินการในรูปแบบของธนาคารขยะ ซึ่งวันนี้ได้เปิดทำการรับฝากขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านที่สามารถสร้างเม็ดเงินตอบแทนกลับมาได้ หากชาวบ้านมีการเอาใจใส่เรื่องการจัดการขยะอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับ น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่นำเสนอข้อมูลพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำจากพืช 100% ให้กับคณะศึกษาดูงานได้เพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
           ด้านนายวิมล ตาเมืองมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ได้กล่าวว่า จากการนำคณะ อบต.สันติสุข เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาที่ชุมชนวัดช่องลม ซึ่งมีธนาคารขยะรีไซเคิล นับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีระบบจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็ง และมีความร่วมมือจากภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุน เป็นการทำงานอย่างบูรณาการที่เกิดความร่วมมือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพลาสต์พืช นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในท้องถิ่น อบต.สันติสุข ตามความเหมาะสมของพื้นที่และท้องถิ่นต่อไป
           นอกจากนี้ ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ยังได้พูดคุยหารือเบื้องต้นกับประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เกี่ยวกับปัญหาขยะทางกาคเกษตรจากข้าวโพดและข้าว เพื่อรับทราบถึงการแนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ที่ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยไม่ต่ำกว่าวันละกว่า 100 ตัน ซึ่งขยะทางการเกษตรเหล่านี้ก็จะถูกเผาทำลายไปโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งการนำกลับมาใช้จนเกิดมูลค่าก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดีกว่านำไปเผาทิ้งจนเกิดฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ติดต่อประงานข้อมูลตามลำดับต่อไป

Advertisement