เริ่มแล้ว..งานชลบุรีแฟร์ 17 – 24 พฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานชลบุรีแฟร์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในงานเข้าร่วม
             จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับด้านการเกษตร ซึ่งในด้านการเกษตรนั้น มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีความหลากหลาย ดำเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว
             นายบุญลือ คงสูงเนิน นักวิชาการเกษตรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานชลบุรีแฟร์เกิดจาการบูรณาการร่วมกันของหลายๆ หน่วยงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นการนำผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 100 ร้านค้า มาจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพด้านการตลาด ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ 1. การแข่งขันจัดสวนหย่อม ในหัวข้อ “หน้าบ้านน่ามอง” การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก และการประกวดไม้ประดับประเภทใบประดับ 2. การแข่งขันส้มตำลีลา 3. การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม้ใบ การจัดบอนไซไม้แคระ ไม้จิ๋ว การจัดดอกไม้ การจัดสวนถาดแห้ง การปลูกผักปลอดสาร 4. การอบรมด้านอาหาร เช่น ขนมช่อผกา ขนมลูกชุบ แกงกะหรี่ไก่ ห่อหมกปลาอินทรีย์,ปู และขนมจีบปู-กุ้ง 5. การจัดบูธให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Y0ng Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชล และ 6. นิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ Smart Product (แปรรูป)

           นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นการทำงานเป็นทีม มีการประสานวางแผนงานร่วมกัน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
           เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีการผลิต และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อพัฒนำขีดความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

Advertisement