เมืองพัทยาเสริมทักษะความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค

          (18 พ.ย.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร พร้อมด้วยนายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเมืองพัทยา 80 คน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
             นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารในเขตเมืองพัทยาให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการค้าอาหาร อาทิ ภัตตาคาร ร้านอาหาร และแผงลอย มีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารมีมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการในสถานประกอบการ และไม่รับผิดชอบ มีการหลบเลี่ยงกฎหมาย
            ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตร 3 ชั่วโมง และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร การสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) และชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร
            รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า หลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ จำนวน 20ข้อ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 16 คะแนน ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดจึงจะถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมืองพัทยาจะจัดทำเกียรติบัตรรับรอง โดยเกียรติบัตรจะมีอายุ 3 ปี