สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สนองมติ ครม. จัดสัมมนาโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

           (17 พ.ย.63) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายวีระพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
         สำหรับการจัดสัมมนาโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและใช้เป็นมาตรฐานกลางทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ทั้งการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญา ให้สมกับวัย ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและการพัฒนาเด็กให้พร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
          ดังนั้นสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจึงได้จัดสัมมนาโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-10 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป