กรมโยธาธิการและผังเมืองเลือกชลบุรีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคตะวันออกประกอบจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เสนอ ครม.

           วันที่ 13 พ.ย.63 ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญ ว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 3 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมกว่า 300 คน
           กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อสาระสำคัญและขั้นตอนของการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่ศักยภาพการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการที่มีความครอบคลุม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้อง อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างทั่วถึง ให้ผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันรับทราบ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
           ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ในมาตรา 7 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติจัดทำตามมาตรา 75 (8) เมื่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลผูกพัน ทุกหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินไปตามหน้าที่และอำนาจของตนเอง ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ด้วยหลักการ 3 ด้าน คือ หลักการพื้นฐาน หลักการเชิงนโยบาย และหลักการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผังเมืองสามารถพัฒนาประเทศได้ทุกระดับ
           จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวขึ้นจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี โดยข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปสรุปเป็นรายงานต่อคณะทำงาน ก่อนจะมีการนำข้อคิดเห็นมาประมวลผลยกร่าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประกาศใช้เป็นธรรมนูญผังเมืองฉบับแรกของไทยได้ประมาณกลางปี 64
Advertisement