กกต.ติวเข้มกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ชลบุรี

         10 พฤศจิกายน 2563 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

           ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครฯ ในหัวข้อสำคัญ เช่น “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี อีกทั้งการบรรยาย “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ชลบุรี” และ “วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง” โดยวิทยากรจาก กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ชลบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี ผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.ชลบุรี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Advertisement