โฆษกกองทัพเรือแจงกรณีคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

           เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้นำข้อร้องเรียนของข้าราชการกองทัพเรือ ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ ตามหน่วยต่างๆ ในเรื่อง “คุณภาพน้ำประปา” เข้าหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยระบุว่าน้ำประปาในพื้นที่ไม่มีคุณภาพนั้น กองทัพเรือ ขอเรียนว่าปัญหาดังกล่าว ทางฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ทราบมาระยะหนึ่งแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่สัตหีบนั้นมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
          1. ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2563 เกิดภาวะภัยแล้ง น้ำในอ่างมีจำนวนน้อย การสูบน้ำจากก้นอ่างซึ่ง อยู่ใกล้ดินทำให้น้ำที่ออกมาค่อนข้างจะขุ่น  2. ในห้วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่มาก ได้ไหลมาจากพื้นที่ต่างๆ โดยพัดพาตะกอนดินมาด้วย ทำให้น้ำในอ่างมีการขุ่น ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตกตะกอน
           อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือขอเรียนเพื่อทราบว่า ปัญหาเรื่องระบบผลิตน้ำประปา ดังกล่าวจะเกิดปัญหาแบบนี้ทุกปี เนื่องจากสภาพของพื้นที่ โดยในขณะนี้ได้มีการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับขยายเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของกองทัพเรือต่อไป
          ทั้งนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักอาศัย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อ ความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง