กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมนำผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 1-4 ร่วมทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ พร้อมเปิดรับผู้สูงอายุเข้าเรียนหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 5 พร้อมเปิดโอกาสสมาชิกชมรมผู้สุงอายุที่สนใจนำสินค้าร่วมวางจำหน่ายในงาน “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” 4 ธันวาคมนี้

          ที่ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ นางอำนวย กล่ำสกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ นำสมาชิกชมรมดอกลำดวนเข้าร่วมในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะในด้านต่างๆ ผ่านการให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง พร้อมกระจายข่าวสารที่สำคัญของทางเทศบาลให้สมาชิกได้รับทราบ
           โดยในวันนี้ ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มาทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดรับนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ และการนำสินค้าเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” โดยมี น.ส.สาวินี ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแรกคือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 สามารถมาสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยนำหลักฐานมาประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถถ่าย 2 รูป มาที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ นอกจากนี้ในวันนี้ทางกองสาธารณสุขยังได้เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนผู้สูงอายุ 1-4 เข้าร่วมพบปะสังสรรค์กัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน หลังจากที่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นที่จบออกไปแล้ว ไม่ค่อยได้มีโอกาสพบปะกัน มาในวันนี้ทางเทศบาลจึงได้มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันขึ้น
           นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในงาน เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ว่าสามารถที่จะนำสินค้าเข้าร่วมในการจำหน่ายกิจกรรมครั้งนี้ผ่านโควต้าของชมรมดอกลำดวนได้ โดยสามารถมาแจ้งความต้องการจำหน่ายสินค้าได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือก่อนที่จะถึงวันงาน บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากต่างให้ความสำคัญและสนใจกิจกรรมดังกล่าว