อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 152 คน เข้าร่วมประชุม
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน
          จากนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้จากคณะครู กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว รวมไปถึงการให้บริการตรวจวัดสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยกันอีกด้วย