กสทช.จับมือ NIDA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ภาคตะวันออก : ชลบุรี

           วันที่ 29 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช. เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ภาคตะวันออก : ชลบุรี ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
          กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแนะนำโครงการ บทบาทและหน้าที่ของ กสทช. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กตป. ก่อนจะเป็นการเข้าสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และนำเสนอรูปแบบการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยทำเวิร์คช็อป เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอในที่ประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมตามลำดับกำหนดการโดยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพผู้สื่อข่าว ผู้จัดทำรายการ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ผู้ประกอบการกระจายเสียง และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออก
           ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Public Hearing ในพื้นที่ภาคตะวันออกในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ โดยประเด็นหลักคือการติดตามผลงานที่ดำเนินการแบบปีต่อปีในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ว่าการทำงานจากรายงานประจำปีและจากผลงานปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของ กสทช.ว่าเป็นอย่างไรบ้างกับผู้บริโภค ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโทรทัศน์ ทั้งทางทีวีช่องหลัก โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ว่าเนื้อหาของรายการเป็นอย่างไรบ้าง การกำกับดูแลของ กสทช. ปัญหาและอุปสรรค ทั้งเรื่องของสัญญาณ การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรายการที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินการของ กสทช.ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ ในกิจกรรมได้มีการรวบรวมแบบสอบถามโครงการวิจัย และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย ก่อนที่จะประมวลนำเอาความคิดเห็นทั้งหมดในการจัดงานครั้งนี้เป็นเอกสารรูปเล่มนำเสนอต่อ กสทช.เพื่อพิจารณาไปสู่รัฐสภาเพื่อการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยในการจัด Public Hearing ของภาคตะวันออกที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุม และครั้งที่ 2 จะไปจัดที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนของภาคกลาง ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดอุดรธานี ในส่วนของภาคอีสาน และครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนของภาคใต้ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป จะกระจายจัดตามจังหวัดอื่น ๆ ในแต่ละภูมิภาคโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อความเข้าถึงต่อสาธารณชนต่อไปด้วย