นายกเมืองพัทยา มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา

          (27 ต.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ กรรมการสุขภาพเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาในครั้งนี้ เป็นการสร้างพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนระดับจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบ วางแผน แก้ไขปัญหา และร่วมค้นหาทางออกสำหรับการเตรียมรับมือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย ที่ยังคงรักษามาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการเสริมมาตรการหลักของรัฐ เพื่อสร้างความใสมดุลระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในระลอก 2
          โดยใช้กลไกกลางของสมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับกลไกรัฐ จัดระดมความคิดเห็น และรูปธรรมการจัดการต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน

           คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัย COVD-19 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน และให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าว เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนยกร่างองค์ประกอบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สผ.) เพื่อเตรียมประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบ นำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะทำงานต่อไป