กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาให้กับสมาชิกและบุตรธิดา ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

           (27 ต.ค.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายศราวุฒิ บรอฮีมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลแก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งยังได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาที่เรียนดี จำนวน 26 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบ
           ทั้งนี้ สำหรับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก บนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างระบบร่วมกัน บริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาในรูปแบบของกองทุนที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ ในรูปแบบของการออมวันละบาทของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการสวัสดิการสังคม