อำเภอบางละมุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

             (23 ต.ค.63) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
           สำหรับพิธีการในช่วงแรกเป็นพิธีการวางพวงมาลาจากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ หลังจากนั้นทางประธานขึ้นวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นทางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สดับปกรณ์ เป็นอันเสร็จพิธี
           ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมือง ให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป พระองค์เป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารยประเทศ และการเลิกทาส เป็นต้น พระองค์ทรงไดรับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันนี้ว่า “วันปิยมหาราช”