เทศบาลตำบลหนองปลาไหลมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

           เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันทำพิธีมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ประจำปี 2563 โดยมีประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่เข้าร่วม
            หลังได้เวลา นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี และการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านสายตาของประชาชน ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติ โดยไม่ต้องพึ่งพิงหรือเป็นภาระต่อผู้อื่น อันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

           ทั้งนี้พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับบริการตัดแว่นสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เพื่อแก้ไขปัญหาในการมองเห็น จำนวนทั้งสิ้น 270 คนด้วยกัน