คณะทำงานด้านนโยบายและแผน สำนักงาน EEC ลงพื้นที่ผลักดันโครงการสำคัญการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว EEC

           (15 ต.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสำคัญในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการศึกษาพัฒนาเมืองพัทยา 3 แผนหลัก ประกอบด้วย 1. แผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 2. แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเมืองพัทยา และ 3. แผนการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา
           นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การลงพื้นที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยเป็นพื้นที่หลักของเมืองแหล่งท่องเที่ยวของ EEC ซึ่งหากมีการเปิดประเทศ เมืองพัทยาจะเป็นศูนย์กลางด้านแหล่งท่องเที่ยวของ EEC จึงต้องเร่งลงพื้นที่ดูแลพื้นที่ในเขต EEC เพื่อร่วมผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตามรับฟังโครงการของเมืองพัทยาที่จะมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก EEC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไป โดย EEC มีแผนจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งเกาะลอย เกาะล้าน พื้นที่นาจอมเทียน ในการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองพัทยาและรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วย
               ด้านบริษัทที่ปรึกษาการดำเนินโครงการของเมืองพัทยา ได้มีการนำเสนอโครงการที่เมืองพัทยาจะมีการดำเนินการ ว่า การดำเนินโครงการ NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน โดยมีแผนการดำเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. แผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จะมีการดำเนินโครงการ 19 โครงการ อาทิ Old Town นาเกลือ หรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายและเขาพัทยา Neo เกาะล้าน โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะลานโพธิ์ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณตลาดลานโพธิ์ โครงการปรับภูมิทัศน์หาดแสมและจุดชมวิวบริเวณลานกีฬาร่มร่อนหาดตาแหวน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสาธารณูปโภคเกาะล้าน โครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหน้าบ้าน และโครงการสร้างท่าเรือสำราญ 2. แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเมืองและพัทยา มีแผนดำเนินโครงการ 17 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงถนนวอล์คกิ้งสตรีท โครงการก่อสร้างอุโมงค์/ทางแยกต่างระดับพัทยาใต้และถนนเทพประสิทธิ์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเกาะล้าน และ 3. แผนการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา จำนวน 10 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างกำแพงดินคลองกระทิงลาย โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนพัทยาสายสามถึงพัทยาใต้ และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟ
            ทั้งนี้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับงบจาก EEC ในการมาศึกษาโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัจจุบันผลการศึกษาสำเร็จแล้ว โดยผลการศึกษาจะเป็นโมโนเรล แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ส่วนโครงการพัฒนาคมนาคมทางน้ำนั้น จะมีการปรับปรุงท่าเรือให้มีการกระจายตัวรองรับการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่วนแผนระบบระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมนั้น ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการศึกษาออกแบบการแก้ไขน้ำท่วมเมืองพัทยาเสร็จแล้ว และได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ 16,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องของบสนับสนุนจาก EEC ในการดำเนินโครงการแก้ไขน้ำท่วมขังเมืองพัทยาแบบครบวงจร โดยผลการศึกษานั้นจะเป็นการตัดน้ำที่ไหลมาจากด้านเหนือของหนองปรือมาทางรถไฟ ผันน้ำไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ของพื้นที่ระบายลงสู่ทะเล ซึ่งการดำเนินการนั้นเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการในส่วนที่เมืองทำได้ก่อน ในจุดพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยจะล้อการดำเนินโครงการไปตามแผนที่ได้มีการออกแบบไว้ และการดำเนินการได้มีการแยกท่อระบายน้ำระหว่างน้ำเสียและน้ำดีออกจากกัน เพื่อไม่ให้น้ำเสียปนกับน้ำฝน ทำให้ระบายน้ำฝนและสูบน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป