ชาวบ้านหนองปรือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองปรือ ประจำปี 2563 ยอดกฐินปีนี้ 1,726,059 บาท โดยปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทางวัดจะได้นำไปพัฒนาถาวรวัตถุในด้านต่างๆ

            เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่วัดหนองปรือ นางประคอง เข้มแข็ง พร้อมด้วยครอบครัว และชาวบ้านพื้นที่หนองปรือ ได้ร่วมกันแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ์ 3 รอบ ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองปรือ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีนางประคอง เข้มแข็ง และลูกๆ เป็นเจ้าภาพ บริจาคเงินทอดกฐินเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยหลังได้เวลา พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ นำพระเถรานุเถระร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมรับผ้ากฐิน
             การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพอุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ แล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธี
             ทั้งนี้พบว่าอานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน สร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา ทำตนให้เป็นประโยชน์ สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง
โดยยอดทอดกฐินสามัคคีวัดหนองปรือในปีนี้พบว่ายอดรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,726,059 บาท ทั้งนี้ปัจจัยที่ได้จากบริจาคในวันนี้ทางวัดหนองปรือจะได้นำไปพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดให้เกิดประโยชน์ต่อไป