คลื่นมหาชนนับพันเดินทางเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ประจำปี 2563 ยอดกฐินปีนี้ 3,215,000 บาท

           (14 ตุลาคม 2563) ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ประชาชนจำนวนมากนับพันคน เดินทางเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้พบว่าจำนวนคลื่นมหาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางอรุณี เกษมเกียรติสกุล (เมืองจำลอง) และนางอรุณรัตน์ วรรณสีทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินในวันนี้ โดยในช่วงเช้ามีการออกโรงทาน ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการฟรีแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกันในวันนี้
           นอกจากนี้ยังมีบรรดาผู้มีเกียรติเดินทางเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตนายกสโมสรไลออนส์ชลบุรีบางแสนร่วมอนุโมทนา
            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางอรุณี เกษมเกียรติสกุล (เมืองจำลอง) พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วรรณสีทอง ร่วมเป็นประธานทอดกฐินปี 2563 ถือเป็นเกียรติประวัติและบุญกุศลครั้งใหญ่แก่ทั้ง 2 ครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยหลังได้เวลาประธานได้ร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ จากนั้นได้กล่าวถวายผ้าพระกฐิน ก่อนที่พระสงฆ์จะร่วมอนุโมทนา โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมอนุโมทนา
           พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่าผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอารามดังกล่าว รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระ กฐิน ปัจจุบันมีจำนวน 265 พระอาราม มีรายชื่อตามบัญชีพระอารามหลวง ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนด กฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส่งไปยัง กรมการศาสนา เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ อารามนั้นตามลำดับ
            สำหรับยอดกฐินในปีนี้ของวัดชัยมงคลพระอารามหลวงพบว่ายอดมีจำนวนทั้งสิ้น 3,215,000 บาท ทั้งนี้สำหรับเจ้าภาพในการทอดกฐินพระราชทานของวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนั้นยาวไปถึงปี 2571 โดยมีนายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์เป็นเจ้าภาพ