จังหวัดชลบุรีเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น อันดีงามของชาวสัตหีบ พร้อมร่วมชมโขนรามเกียรติ์ ในงาน “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7″ ระหว่างวันที่ 16 –17 ตุลาคมนี้

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7″ ร่วมด้วยพลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว
             นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะ บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2563 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังจะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ด้วย นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี
             ด้านพลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
             โดยภายในงาน นอกจากจะได้ชมขบวนแห่โคมบูชาแล้ว ยังมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดการจัดงานทั้งสองวันทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย