คณะนิสิต-นศ. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาเกลือเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์จบการศึกษา ชี้ชุมชนแห่งนี้คือชุมชนแห่งความรู้ท้องถิ่นที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

              วันที่ 3 ต.ค.63 กลุ่มนิสิต นักศึกษา จากมหาลัยต่างได้ทยอยกันมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางการศึกษาบริเวณชุมชนบ้านนาเกลือ โดยพบว่าในวันนี้มีคณะนิสิต นักศึกษา มาทำการเก็บข้อมูลทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 2 คณะ ประกอบด้วย คณะจากมหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนกว่า 100 คน และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกจำนวน 14 คน
            โดยทั้งหมดได้กระจายกันลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชน พร้อมทั้งสอบถรามข้อมูลของสภาพพื้นที่กับชาวบ้านในชุมชนทั้งในเรื่องของความเป็นมา ความโดดเด่น อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยว การประมงพื้นบ้าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านนาเกลือกันอย่างให้ความสนใจ
             ข้อมูลจาก น.ส.อรุณี ห่อทองคำ รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ทราบว่า กลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลของชุมชนบ้านนาเกลือในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์จบการศึกษาเพื่อเป็นบันฑิตใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้
            โดยชุมชนบ้านนาเกลือนี้ถือเป็นชุมชนแห่งองค์ความรู้หลากหลายด้าน ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การประมง ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ทำให้ในปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานเดินทางมายังชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่และมีความน่าสนใจ ที่สำคัญคือเป็นชุมชนเพื่อการศึกษาในอีกมิติหนึ่งด้วย