กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเมืองพัทยา เดินหน้าประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบางละมุง กลุ่มย่อยเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พร้อมนำความคิดเห็นของประชาชนไปปรับแก้รูปแบบการใช้ประโยชน์ของผังเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

             เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมในวันนี้
              สำหรับพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองบางละมุง เป็นพื้นฐานสำคัญที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการลงทุน จากต่างประเทศในพื้นที่มากมาย โดยนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้เมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบในอำเภอบางละมุงมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาดังกล่างส่งผลกระทบบางประการต่อพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
              ดังนั้นเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุงจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง หรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสมได้ต่อไป
             กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบหมายให้บริษัท ออโรส จำกัด ดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบไปด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว

              นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เผยว่า สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุงในวันนี้ เป็นการวางแผนการใช้พื้นที่ในอนาคต ด้านที่อยู่อาศัย พาณิชย์ อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งร่วมกัน โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาร่วมกันเสนอแนวความคิดเห็นในการปรับรูปแบบของการวางแผนการใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไปทำการปรับแผนในการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตรงตามความเหมาะสม และตรงตามความต้องการในการใช้พื้นที่ของประชาชนต่อไป