รับบิชคอมหารือความร่วมมือคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะพลาสติกในสถานศึกษา โดยเริ่มต้นที่ตัวนักเรียน

           น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communicaation เปิดเผยว่า หลังจากจากที่ได้เดินทางไปให้ความรู้ด้านการจัดการขยะกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โดยมีการนำเสนอผลการทำงานขององค์กรฯ ในความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคม ในการร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเอาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกมาสอดแทรกเพื่อจุดประกายแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการลดปริมาณขยะของเด็กนักเรียนไปแล้วนั้น

               ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โดยนางปราณี เรียนรู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา และ น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้เปิดห้องประชุมพูดคุยหารือร่วมกับประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ เกี่ยวกับกิจกรรมพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียน ซึ่งพบว่าได้ให้ความสนใจในการนำเสนอวิดีทัศน์ผลการทำงานในกิจกรรมรักษ์โลกที่ทางองค์กรฯ ได้ดำเนินการมาตลอด 3 ปี ที่สำคัญคือสามารถสร้างความสนใจในการรับรู้ข้อมูลของพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายเองได้ในเวลา 3-6 เดือน ที่ผ่านการดัดแปลงพร้อมใช้สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม
           น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวว่า เด็กนักเรียนดูมีความสนใจต่อการนำเสนอข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหากมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านการเรียนการสอน ที่สำคัญสามารถทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทบาทและความสามารถของตัวเองในการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขยะพลาสติก โดยเริ่มจากตัวเองก่อน จากนั้นมาปรับใช้ในครอบครัว โดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนคอยจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง กระตุ้นการตื่นรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอแนวความคิด กิจกรรม โครงการหรือโครงงานต่าง ๆ ผ่านรูปแบบทางการศึกษาในการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
ขณะที่นางปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เผยว่า เป็นเรื่องที่ดีหากเด็กนักเรียนจะได้สร้างองค์รู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กเกิดการต่อยอดและสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปได้ ซึ่งควรมีการแนะแนวความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณครูจะเป็นผู้เชื่อมระหว่างข้อมูลไปสู่นักเรียน ซึ่งเห็นดีด้วยที่จะมีความร่วมมือในการส่งเสริมเรื่องในควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
              ด้าน น.ส.ทิฐิพันธ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา กล่าวด้วยว่า ทางโรงเรียนยินดีที่จะเปิดพื้นที่ให้องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เข้ามาจัดกิจกรรมหรือออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสต์พืชได้ตามแต่สะดวก หลังจากทราบว่าเด็กนักเรียนให้ความสนใจและเกิดความเข้าในใจเบื้องต้นว่าขยะนั้นสามารถทำให้มีประโยชน์ได้ ซึ่งหากจะเกิดความร่วมมือในการให้คณะครูได้จัดโครงงานหรือโครงการสำหรับนักเรียนให้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำมาจากพืชได้ก็ยินดีจะสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน