ยิงสลุต 17 นัด รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่

              เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ที่ดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่จอดเทียบยังการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร. )ทำพิธีรับส่งหน้าที่ พร้อมกับมอบธงการบังคับบัญชา ให้กับพลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการทหาร เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ เรือหลวงคีรีรัฐ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้ยิงสลุต 17 นัด เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการคนใหม่
             พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อม ทั้งด้านบุคคล องค์วัตถุ และองค์วิธีในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพเรือมาแล้วหลายตำแหน่ง จึงมีความมั่นใจว่าท่านจะเป็นผู้นำกองเรือยุทธการไปสู่ความเจริญได้ด้วยความภาคภูมิและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านต่อไป
             พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารับหน้าที่สำคัญ เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส สามารถสนองนโยบายและความต้องการของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกองเรือยุทธการจะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับอดีตผู้บัญการกองเรือยุทธการที่ผ่านมาได้ทำมาแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ข้าราชการทหารในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่ม เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป