อบต.เขาไม้แก้วจัดประชุมสภา เตรียมยื่นขอเสนอขอพัฒนาป่าบางละมุง เป็นสวนสาธารณะ

             เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดประชุมสภา อบต.เขาไม้แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนางยุพิน อ้นขวัญเมือง ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว เปิดประชุมในเรื่องการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางละมุง” ซึ่งมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอขอพัฒนาพื้นที่ป่าบางละมุง ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะขอพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ ศูนย์ฝึกอาชีพ ระบบประปาหมู่บ้าน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ใช้ประโยชน์ในการราชการ และเพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนให้แก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้พักผ่อนออกกำลังกาย
               แต่อย่างไรก็ตามทาง อบต.เขาไม้แก้วจะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา