สภา มพย. ไม่ผ่านงบ 3 ปีจ้างเอกชนบริหาร รพ.เมืองพัทยา ระบุระยะเวลากระชั้นชิดไม่เปิดกว้าง ควรหาทุนสนับสนุนนักเรียนในสังกัดส่งเรียนแพทย์ พยาบาล เร่งบริหารจัดการใหม่ ลดภาวะการขาดทุน

             นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เผยมติที่สภาไม่ได้อนุมัติงบผูกพัน 3 ปี กว่า 550 ล้านบาท ให้กับทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา กรณีการขอต่อสัญญา 3 ปี จ้างเอกชนบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยระบุว่าที่ผ่านมาจะใช้อำนาจนายกเมืองพัทยาต่อสัญญาทุก 1 ปี แต่มาปีงบประมาณนี้จะมีการขออนุมัติต่องบแบบผูกพัน 3 ปี ซึ่งจะต้องมีการนำเรื่องเสนอต่อผ่านสภาเมืองพัทยาเพื่อขอรับความเห็นชอบด้วย จึงได้สอบถามถึงปัญหาว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงต้องใช้งบผูกพัน ก็ได้รับแจ้งว่าเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการทำงานที่ต่อเนื่อง ในแต่ละปีโรงพยาบาลเมืองพัทยาจะใช้คณะแพทย์ พยาบาล เพียง 30 ตำแหน่ง แต่มีพนักงานภายนอกถึง 400 กว่าคน ซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ควรเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา เพราะดูแลด้าน การเงิน การบัญชี เวชระเบียน หรือ OPD ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคนไข้ เมืองพัทยาจะได้มีการควบคุมบัญชีว่าจะมีรายรับรายจ่ายเข้าเมืองพัทยามากกว่าแทนที่จะต้องประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ทุกปีแบบนี้
              เรื่องนี้จึงได้นำเสนอให้ฝ่ายบริหารเมืองพัทยาพิจารณาใหม่ เนื่องจากเมืองพัทยาจะทำการเปิดในระดับมัธยมปลายเพิ่ม 2 โรงเรียน โดยให้ดูจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะนำมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีไปเรียนแพทย์ พยาบาล แล้วมาทำงานประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถบริหารจัดการเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรวางโครงการไว้ในระยะยาว เพราะหากจะใช้รูปแบบเดิมๆ คือจ้างเอกชนเข้ามาบริหารนับร้อยคนผูกพันถึง 3 ปี ก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และรัฐก็จะหยุดการอุดหนุนแล้ว ดังนั้นเมืองพัทยาต้องให้เหตุผลที่ดีกว่านี้ หรือหากจะมีการว่าจ้างแบบผูกพันก็ควรจะเปิดกว้างให้โรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมและหลายแห่งเข้ามาเสนอเพื่อรับงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง TOR ที่จะต้องมีความรัดกุม จะทำอย่างไรให้แพทย์ พยาบาล ไม่ขาดความต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วย การซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ก็ควรมีเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาเข้ามาร่วมด้วย เพื่อความชัดเจน เพราะปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ของ รพ.เมืองพัทยาไม่ด้อยกว่าโรงพยาบาลอื่น

ส่วนค่ารักษาก็ให้ยึดเอาโรงพยาบาลรัฐเป็นหลัก และควรมีคลินิกนอกเวลา เพื่อจะได้มีเงินช่วยโรงพยาบาลของเมืองพัทยาส่วนหนึ่งให้สามารถอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของเมืองพัทยาเอง
Advertisement