เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

           (23 ก.ย.63) ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และข้าราชการเกษียณอายุ ทั้ง 28 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้
            สำหรับงานแสดงมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุข้าราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 มีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน อาทิ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่าง นางสุภาพร เชิดชัยภูมิ ผอ.สำนักการสาธารณสุข นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ฯ นายธีระชาติ ศิริตันหยง เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เป็นต้น
            โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ว่า นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่าท่านเหล่านั้นได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทั้ง 28 ท่าน ได้ปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปและบุคลากรของเมืองพัทยา และนับจากนี้ทั้ง 28 ท่าน จะเป็นผู้เลือกเส้นทางเดินชีวิตของท่านเอง และเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือราชการและประเทศชาติต่อไป