เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนเมืองพัทยา

              (22 กันยายน 2563) ที่วัดช่องลม นาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียนโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้
              สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยาทั้งหมด 11 โรงเรียน
             ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมและการอบรมเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้เห็นถึงปัญหาของสังคมและประเทศชาติ