เคาะแล้ว! ครม.ประกาศ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค.63 เป็นวันหยุดยาว

            (22 ก.ย.63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยในเดือนพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในเดือนดังกล่าว จึงกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563
           ส่วนกรณีของเดือนธันวาคม ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันหยุด คือวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคมที่เดิมเป็นวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ให้ไปกำหนดวันที่ 11 ธันวาคมเป็นวันหยุดราชการแทน ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน
              สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษเหล่านี้ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี และไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขที่ให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเหมือนกับกรณีของวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์