“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร”

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสาน รักษา ต่อ ยอด ศาสตร์พระราชา และสนองพระบรมราโชบาย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรม, วัฒนธรรมจังหวัด, ผู้นำพลังบวร และ ตัวแทนหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง ” บวร”, เครือข่ายวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
             โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำพลัง บวร จังหวัดละ 2 คน นักวิชาการวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 76 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 250 คน

               ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ “บวร” ให้เป็นแกนนำ และเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ ส่งเสริมการทำคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างจิตสำนึก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน