กองสาธารณสุขเทศบาลหนองปลาไหลจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี และสอนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

           (18 กันยายน 2563) ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 4 ชุมชนหมู่บ้านเอสอาร์ล่าง นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล และกิจกรรมการอบรม “การลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต้นแบบ” อีกทั้งทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เล็งเห็นความสำคัญในการลดปริมาณในการใช้สารเคมี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมี อสม. พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
           สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนในการใช้จ่าย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง
             ในโอกาสนี้ได้เชิญนางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอบางละมุง จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีเพื่อการเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ประโยชน์ของการใช้สารชีวภาพเพื่อการดำรงชีวิตและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้มีการฝึกปฏิบัติทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเร่งดอกด้วยฮอร์โมนไข่ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ นำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองปลาไหลต่อไปอีกด้วย