สภาเมืองพัทยาไม่ผ่านก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี จ้างเหมาบริหารจัดการ รพ.เมืองพัทยา เห็นชอบต่ออายุสัญญาก่อน 1 ปี ระบุยังมีปัญหาภายในที่รอให้เมืองพัทยาสะสางให้แล้วเสร็จก่อน

          (17 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           ในการนี้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการจ้างเหมาเอกชนในการบริหารจัดการและดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2566 เป็นเงินจำนวน 738,210,000 บาท

            ทั้งนี้ด้วยเมืองพัทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2561-2565 ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน และน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยกำหนดนโยบายสำคัญทั้งการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาวะความเจ็บปวดหรือโรคต่าง ๆ อีกทั้งขยายบริการด้านสาธารณสุขของเมืองพัทยาให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของประชาชนในอนาคต ในการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีโรงพยาบาลในการกำกับดูแล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย และที่ผ่านมาได้ว่าจ้างเอกชนในการบริหารและดำเนินงาน ซึ่งจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
            นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เหตุที่ต้องจัดจ้างเอกชนมาบริหารงานเกินหนึ่งปีงบประมาณ เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างระยะสั้นจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของพนักงานในองค์กรของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำให้เมืองพัทยาได้รับความเสียหายได้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานจ้างเหมาเอกชนในการบริหารจัดการและดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเมืองพัทยา จึงเห็นควรจ้างระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาก่อน
             ขณะที่นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดอภิปรายท้วงติงฝ่ายบริหาร ในญัตติการก่อหนี้ผูกพันโรงพยาบาลเมืองพัทยาในระยะ 3 ปี ว่าที่ผ่านมาทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้มีการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเสนอญัตติการก่อหนี้ผูกพันในครั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และบุคคลกรที่เป็นข้าราชการ ในการก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี ที่มองเห็นถึงประโยชน์ในหลายด้าน แต่ในส่วนที่สภาเองมีความกังวล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในส่วนของเบื้องหลังการจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การบัญชี ที่ผ่านมาพบเป็นการบริหารจัดการจากผู้รับสัมปทานเองทั้งหมด จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของยา เวชภัณฑ์ การเก็บสต๊อกยา และการติดตามเร่งรัดหนีสิ้นต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางสภาฯ มีความห่วงใยก่อนที่จะมีการลงมติเห็นชอบให้มีการก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลา 3 ปี เรื่องนี้เมืองพัทยาควรจะเข้าไปจัดการและแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน ซึ่งหากยังไม่มีจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความชัดเจน ในเรื่องของการเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่เห็นปัญหาแล้วก็คงยังต้องพิจารณากันใหม่
             อย่างไรก็ตาม สภาฯไม่ได้ขัดแย้งกับการเสนอในการสรรหาผู้ที่จะเข้ามารับสัมปทานรับจ้างบริหารงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในงบประมาณผูกพันระยะเวลา 3 ปี แต่หากความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้านยังไม่ดีพอ ก็ควรจะมีการแก้ไข และบริหารจัดการให้มีความพร้อม ก่อนที่จะเดินหน้าหาผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากหากสภาฯ เห็นชอบไปแล้ว และปัญหาเดิมยังไม่สามารถแก้ไขหรือการบริหารจัดการให้เป็นระบบได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้สภาฯ ยังมีความกังวลในเรื่องของการจัดการระบบซอฟแวร์ของโรงพยาบาล เพราะหากมีการประมูลไปแล้วและผู้รับสัมปทานรายใหม่มาบริหารซอฟแวร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความถนัดของผู้รับสัมปทานนั้นๆ ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องอีก จึงอยากเสนอให้ผู้บริหารเมืองพัทยาควรจะมีเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเองบ้าง เพราะไม่ว่าผู้รับสัมปทานจะเป็นรายใดที่จะเข้ามาบริหารจัดโรงพยาบาลเมืองพัทยาก็อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นอีก โดยอยากจะให้มีการสรรหาบุคคลกรทางการแพทย์มาประจำที่เมืองพัทยา ซึ่งหากดำเนินการได้ และมีความพร้อมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ ประสิทธิภาพในโรงพยาบาลในอนาคตของเมืองพัทยาก็คงจะดีขึ้น
            อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดสภาเมืองพัทยามีมติไม่เห็นชอบให้มีการก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาผู้บริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยาในระยะ 3 ปี แต่เห็นชอบให้ดำเนินการในระยะเวลา 1 ปีไปก่อน เพื่อให้เมืองพัทยาเข้าไปแก้ไขและจัดการระบบที่มีปัญหาภายใน ก่อนจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง