สาธารณสุขอำเภอบางละมุงเน้นย้ำ อสม.เฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรควัณโรคในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยจำนวนมากไม่รับยาต่อเนื่อง ทำให้เชื้อดื้อยา และเกิดการแพร่ระบาดของโรค พร้อมติดตามสถานการณ์ในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างใกล้ชิด รายงานสาธารณสุขอำเภอ

             ที่โรงพยาบาลส่งเสริมหลักประกันสุขภาพบ้านมาบประชัน นายวิรัตน์ แดงมณี ประธานชมรม อสม.รพ.สต.มาบประชัน เป็นประธานในการประชุม อสม.รพ.สต.มาบประชัน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมี อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            ซึ่งในที่ประชุมได้นำเรื่องของการติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ เข้าร่วมหารือ หลังจากที่ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้รับการรายงานว่ามีผู้ป่วยโรควัณโรคในพื้นที่อำเภอบางละมุง ไม่เข้ามารับยา และไม่เข้ามาทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เชื้อดื้อยา และภาครัฐจะต้องเสียเงินค่ารักษาอาการของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นไปอีก ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.มาบประชัน พบว่ามีผู้ป่วยหลายราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยว่ารับประทานยาครบตามที่กำหนดหรือไม่ ในวันนี้ได้มีการแบ่งทีมเพื่อติดตามอาการผู้ป่วย ตั้งแต่ตรวจสอบยาที่รับประทาน และเตือนวันที่พบแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้หากพบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาตามขั้นตอน และรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนด อาการที่ป่วยก็สามารถที่จะหายได้ตามปกติ และจะไม่แพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้อีกต่อไป
             วัณโรค หรือ TB เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย “ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส” ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งวัณโรคสามารถเกิดได้ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ 80% พบที่ปอด เนื่องจากเชื้อติดต่อผ่านทางลมหายใจ จึงทำให้เชื้อเข้าไปฝังตัวที่ปอดเป็นอวัยวะแรกของร่างกาย และเชื้อนี้ยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ร่างกายอ่อนแอ รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย โดยสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพ ระยะเวลารักษา 6-8 เดือน ยาฟรีตามสิทธิ์การรักษา เป็นแล้วก็เป็นอีกได้ ควรกินยาให้ครบตามกำหนด ถ้ากินยาไม่ครบมีโอกาสดื้อยา หากมีอาการดื้อยาระยะการรักษาจะนานขึ้นและต้องเสียค่ายาที่แพง รู้เร็ว รักษาหาย ก็ไม่เกิดการแพร่กระจาย
Advertisement