คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

             ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
          สืบเนื่องจากทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคประชาชนกับหน่วยงานรัฐให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคประชาชนมีความรู้เข้าใจในบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากนายสุรศักดิ์ โยธา ผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน. ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในวันนี้
           สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลหนองปลาไหลต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการป้องกันการทุจริต ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

Advertisement