ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่

            เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 11 ก.ย.63 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากสถานศึกษา และในทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ที่มาร่วมงาน
             นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอสัตหีบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2496 เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชุมพล อุทยานิก เป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบเดิมเป็นเรือนไม้ สันนิษฐานว่ามีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2480 มีการปรับปรุงต่อเติมหลายครั้งเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม จนเมื่อปี 2557 ได้นำแบบแปลนของอาคารที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมมาปรับปรุง เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง พร้อมเสนอขอรับงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอำเภอสัตหีบทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และกรมการปกครองได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,223,800 บาท ในการก่อสร้างได้ทำสัญญากับบริษัท ชลบุรี บี.เอส การโยธา ในวงเงิน 15,769,000 บาท เริ่มสัญญาในวันที่ 27 ตุลาคม 2561และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 การปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานยังได้รับการสนับสนุนจากพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และผู้สนับสนุนอีกด้วย
            ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอคารที่ว่าการอำเภอ ที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
          สำหรับอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่นี้ สามารถอำนวยประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้จะสามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมือง สมความมุ่งหมายทุกประการ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำเร็จด้วยดีทุกท่าน

Advertisement