หน.ฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ หวังแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรขาดแคลนน้ำ หลังพบมีความคืบหน้ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์

         (9 ก.ย.63) ที่บริเวณหมู่ 4 บ้านเอสอาร์ ตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยนายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมให้การต้อนรับนายภูษิต พรหมเมศวร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานชลบุรี หลังจากได้ลงพื้นที่มาทำการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่กรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ เป็นจำนวนเงิน 7,400,000 บาท โดยได้ทำการว่าจ้างบริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด ระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญา 120 วัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดอายุสัญญา 15 กันยายน 2563 โดยในการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบดูความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างโครงการ
            นายภูษิต พรหมเมศวร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานชลบุรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่พบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางภาคการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากคลองเอสอาร์มีปริมาณน้ำไม่ไหลตลอดทั้งปี แต่ชาวบ้านก็มีคามจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ เนื่องจากสภาพเดิมคลองเอสอาร์นั้นมีน้ำไหลในคลองค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง มักจะเกิดปัญหาน้ำแห้งขอด ประกอบกับสภาพความลาดชันของพื้นทีา ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำในคลองได้ ทำให้ประชาชนประสบปัญหา ได้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร
             และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรในพื้นที่หมู่ 4 บ้านเอสอาร์ และพื้นที่หมู่ 4 บ้านนาวัง ทางชลประทานชลบุรีจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 7,400,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ขึ้น บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคของปนะชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนเบื้องต้น โดยการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อใช้น้ำในภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการในวันนี้พบว่ามีความคืบหน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์นั้นจะแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำในภาคการเกษตรได้อย่างแน่นอน

Advertisement