รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ หาข้อมูลเสริมความรู้ต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านนาเกลือให้เต็มศักยภาพ ชื่นชมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก

              มีรายงานว่า ผลกระทบที่เกิดจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ในขณะนี้กระแสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในประเทศได้ทุเลาลง หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อกินระยะเวลานานนั้น เมืองพัทยา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างเริ่มขยับเคลื่อนไหวกันมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่กำลังจะดีขึ้นตามลำดับ
            น.ส.อรุณี ห่อทองคำ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ให้ข้อมูลว่า บ้านนาเกลือ เป็นหมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่นเก่าแก่ของเมืองพัทยามานับร้อยปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดนาเกลือ ชุมชนไปรษณีย์ ชุมชนวัดช่องลม และชุมชนลานโพธิ์ วิถีชีวิตชาวบ้านนาเกลือในปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบของการเกื้อหนุนด้านการท่องเที่ยวมากกว่าการทำประมงแบบเก่า เพราะความเจริญเติบโตต่อเนื่องของเมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
              การทำงานของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ที่รวมกลุ่มประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเกลือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมกำลังกันเพื่อช่วยสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ทั้งเมืองพัทยา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนสำคัญที่แสดงออกถึงพลังประชาชนคนพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เปป็นไปตามแนวนโยบายการทำงานของผู้บริหารเมืองพัทยา
             ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สามารถช่วยสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านนาเกลือ เพราะอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและมีศักยภาพรองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลา เพราะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาช่วยในการทำงานการท่องเที่ยวของบ้านนาเกลือได้
             ล่าสุดได้มีการร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก เนื่องจากการทำงานการท่องเที่ยวในชุมชนจะมีเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานที่เราทำอยู่ขณะนี้ได้พยายามลดใช้พลาสติกในการรับประทานอาหาร เปลี่ยนมาเป็นใช้แก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อาหารก็พยายามจัดสรรให้เป็นอาหารสายคลีนเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นพลาสต์พืชจึงสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้หลายอย่าง อาทิเช่น ถุงขยะ ซึ่งเรามีความเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับชุมชนบ้านนาเกลืออย่างแน่นอน
               ทั้งนี้ เวลาไปอบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism หรือ CBT จะมีเกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการจัดการ ด้านความปลอดภัย เพราะจะมีการประเมินในด้านต่าง ๆ เป็นข้อ ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีของการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งทางชมรมก็พร้อมจะนำความรู้ไปเผยแพร่และบอกต่อยังเยาวชนและชาวบ้านว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเชื่อมั่นว่าเป็นหน้าตาว่าเรารู้จักประยุกต์ของที่มีอยู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้โดยไม่ต้องกลับมารีไซเคิลเลย ต่างประเทศทำมานานแล้ว เมื่อได้ความรู้เรื่องนี้เราก็อยากนำเอาใช้

Advertisement