คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยบริการ โครงการประเภทที่ 1 พบ 5 โครงการผ่านฉลุย

            (1 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยมีคณะอนุกรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนร่วมในการพิจารณา
            ตามที่สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ทำการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 วัน เพื่อทำการพิจารณาแผนงานและโครงการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในวันนี้ทางคณะอนุกรรมการได้ทำการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการของหน่วยบริการองค์กร กลุ่มประชาชน และหน่วยงานอื่น

              โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณาในโครงการประเภทที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค งบประมาณ 349,200 บาท, โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 842,100 บาท, โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โครงการใหม่) 78,700 บาท และโครงการประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา 1,515,000 บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา จำนวน 603,300 บาท
            ทั้งนี้ พบว่าทั้ง 5 โครงการ หลังจากที่ได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับลดในส่วนของงบประมาณเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ทุกโครงการได้รับพิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ พร้อมเตรียมส่งเรื่องยังคณะกรรมการกองทุนชุดใหญ่ โดยมีนายกเมืองพัทยาเป็นประธานทำการพิจารณาเพื่อลงนามสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของกองส่งเสริมหลักประกันสุขภาพประจำปี 2564 ตามลำดับต่อไป

 

Advertisement