สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในยุคโควิด-19

              (28 ส.ค.63) ที่โรงแรม แกรนด์พาลาโซ่ พัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา โดยมีพลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยและสมาชิก จำนวน 270 คน เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง
             พลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดสัมมนาในเรื่องการกำหนดขอบเขตของงาน และการบริหารพัสดุในครั้งนี้ด้วยงานดังกล่าวถือเป็นกระบวนงานที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อการที่จะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการไปจนบรรลุผลสำเร็จ สามารถจัดหาพัสดุมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส คุ้มค่า

              ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุมาบรรยายให้ความรู้และตอบคำถามข้อสงสัย และเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำให้ผู้เข้าสัมมนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจักซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีอยุ่ให้หมดไป โดยจะเกิดผลดีแก่ผู้เข้าร่วมสมันนาและหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาการบริหารจัดการด้านพัสดุบรรลุผลสำเร็จ กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยเฉพาะยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่าประมาทการ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาด

 

Advertisement