ทต.เขตรอุดมศักดิ์จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด รณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

            (27 ส.ค.63) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา คณะครู อาจารย์ คณะวิทยากรจากศูนย์คามิลเลียน โซเซ็นเตอร์ระยอง ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับการอบรม
             สืบเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เด็กและเยาวชนที่เริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง จากระบบรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น เป็นวัยที่ดำเนินชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ใฝ่หาความรู้ อยากเห็น อยากลองของใหม่ รักพวกพ้อง รักเพื่อน เชื่อเพื่อน และมองหาแบบอย่างเพื่อดำเนินรอยตามทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น ทำให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้ และติดสารเสพติด
              ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพลังเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีทัศนคติในการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
             นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสำคัญคือกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ที่ได้รับอิทธิพลและผลกระทบมากที่สุด หากเด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มก้น และขาดการอบรมดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองและครูอาจารย์ ก็อาจทำให้ค่านิยม ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม ทดลองใช้ และติดสารเสพติด เกิดปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมกันบูรณการการดำเนินงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ เข้าใจและสัมผัสปัญหา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย โดยป็นผู้ช่วยแจ้งเตือนเพื่อน ๆ ให้รู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งช่วยแจ้งผู้ปกครอง ครอบครัว ครู และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน

 

Advertisement