สภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 132 ล้านบาท ด้านนายก เผยปัจจุบันเทศบาลทำงานแบบบูรณาการ 4.0 ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ชี้การแก้ไขปัญหาบางหน่วยงานอาจติดปัญหาบ้าง วอนประชาชนเห็นใจ

            (26 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการประชุม
              โดยก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ที่ประชุมได้ทำการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยจากการพิจารณาในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเอกฉันท์
             ด้านนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ปัจจุบันพบว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการประสานความร่วมมือและแจ้งข่าวในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พบว่ามีในส่วนของตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา หน่วยงานสื่อสารต่างๆ ก็ได้เข้าอยู่ในไลน์แจ้งข่าวตำบลหนองปลาไหลด้วย
             ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งข่าวอย่างรวดเร็วและหน่วยงานภาครัฐก็รับทราบเรื่องอย่างรวดเร็ว แต่ในบางครั้งก็พบว่าอาจจะติดปัญหาในเรื่องของขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอยู่บ้าง จะเป็นเรื่องของเทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่อาจจะต้องรอบ้าง แต่ก็พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น จึงวอนประชาชนในพื้นที่เข้าใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วย

Advertisement