EEC จัดสรรงบประมาณปี 64 จำนวน 80 ล้านบาท ให้เมืองพัทยา ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวและสร้างท่าเรือแห่งใหม่ท่าหน้าบ้าน รองรับการเจริญเติบโต

            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับงบประมาณที่เมืองพัทยาได้รับจาก EEC นั้นจะเป็นงบสำหรับออกแบบแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 80 ล้านบาท โดยจะแบ่งการดำเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. การออกแบบบริเวณเขาทัพพระยา ที่จะมีการออกแบบสำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยา 2. การออกแบบแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและการแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองพัทยา ในการจะมีการศึกษาออกแบบท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ ที่บริเวณชายหาดกระทิงลายและชายหาดจอมเทียน จะทำให้มีการกระจจายในส่วนปริมาณของรถที่จะรับส่งนักท่องเที่ยวมีการกระจายออกไปให้มากขึ้น ลดการกระจุกตัวการจราจรบริเวณพื้นที่แหลมบาลีฮายและชายหาดพัทยา และ 3. จะเป็นการพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน ด้วยเกาะล้านถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของ EEC ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน และเกาะเสม็ดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ที่จะมีการศึกษาออกแบบในเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะล้านถึง 5 ล้านคนต่อปี ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
         นอกจากนี้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก EEC จะเป็นการดำเนินการสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นท่าเรือในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และใช้เป็นท่าขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองพัทยา-เกาะล้าน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวบนเกาะล้านเมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ท่าหน้าบ้าน นั้นอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณา

Advertisement