กองสวัสดิการสังคม ทม.หนองปรือ จัดประเมินผล และวางแผนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตามประเมินผล และวางแผนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ตามโครงการสร้างโอกาส และความหวังเพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ) โดยมีนางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 14 องค์กร
          ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองปรือได้เป็นแกนหลัก (Super Node) ในการประสานงานกับเครือข่ายให้คนพิการในชุมชน และพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เพื่อให้คนพิการได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ และจุนเจือครอบครัว ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
           ด้านนางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการสร้างโอกาส และความหวังเพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ได้ทำขึ้นมาแล้วเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้พิการกว่า 332 ราย ซึ่งมีการทำงาน (จ้างเหมาบริการ) และการประอาชีพ รวมรายได้กว่า 36 ล้านบาท
           และในวันนี้ได้มีการหาแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนการประกอบอาชีพ ในปี 2564 เน้นหาเป้าหมาย และแนวทางการนำเนินงานร่วมกัน การพัฒนา และเสริมศักยภาพคนพิการในการออม และการมีสุขภาวะที่ดี และแนวทางการจัดสรรอัตราการจ้างงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติงานของคนพิการ การพิจารณาต่อสัญญา และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอีกด้วย

Advertisement