สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหลเดินหน้าจัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสามัคคี อนุรักษ์วิถีการทำนาให้คงอยู่

           (21 ส.ค.63) ที่แปลงนาสาธิต หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วม
              เนื่องด้วยปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบอาชีพทำนานั้นลดน้อยลง รวมถึงพื้นที่ในการทำนาลดลง โดยพบว่าเหลือเพียง 100 กว่าไร่เท่านั้น แต่ด้วยความรักและหวงแหนในอาชีพชาวนา กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล จึงได้ดำเนินกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมไม่ให้เลือนหายไป ซึ่งกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อนั้นยังเชื่อมโยงไปถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย โดยเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และยังรวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน – นักศึกษา คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
               สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และการร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีในส่วนของประชาชนร่วมถึงนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
Advertisement