สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เสริมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข รับมือไวรัสโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่

            (20 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงแรม มิตร์ บีช พัทยา จ.ชลบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล” ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “COVID-19 Thailand Perspective” พร้อมด้วยศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ปรึกษากรมควบคุมโรค คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร โดยมีเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน
             นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อในปัจจุบันอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของคนทั้งโลกในการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคเกิดการแพร่กระจายออกไปในวงกว้างหรือระบาดเป็นรอบที่ 2 การจัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล” ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “COVID-19 Thailand Perspective” ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อในปัจจุบัน ที่กำลังแพร่ระบาดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดคาวมปลอดภัยไม่ให้โรคเกิดขึ้นใหม่แพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง
             ทั้งนี้สถาบันบำราศนราดูร จึงร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศในการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยภายในการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายรายหมู่ และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเนื้อหาจะครอบคุลมถึงนโยบาย มาตรการการดูแลรักษา การป้องกันการระบาด ทั้งในและนอกโรงพยาบาล รวมถึงการถอดบทเรียนในการดูแลผู้ติดเชื้อ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นต้น

 

Advertisement