คณะกรรมการชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จัดกิจกรรมผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

             เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ส.ค.63 นายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ตัวแทนนายกมานพ ประกอบธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ ประกอบธรรม รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสุภาพร ประกอบธรรม ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางละมุง คนดีศรีเมืองชลปี 62 กลุ่มชมรม อสม.ตำบลตะเคียนเตี้ย พี่น้องประชาชน และวิทยากรจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณลานเต็นท์รถมือสองที่ทำการชั่วคราวของคณะกรรมการชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ หมู่ที่ 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี คุณอำนวย ชาลี (ผึ้ง) ตัวแทนประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
             สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมครั้งนี้ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญ หมู่ที่ 2 ได้ตระหนักถึงอันตรายจากภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเพศหญิงทุกวัย จึงมีมติคัดเลือกโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สามารถตรวจมะเร็งเบื้องต้นของตัวเองได้ และเพื่อลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม สามารถส่งต่อรักษาได้ทัน
            มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญในประชากรไทยและทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับแรกมากกว่ามะเร็งปากมดลูกมาเกือบสิบปี ในปี พ.ศ.2527 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ประมาณ 232,670 ราย โรคมะเร็งเต้านมจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่คุกคามสุขภาพของสตรีไทยในปัจจุบัน ในวันนี้ทางคณะกรรมการชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแสนเจริญจึงร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งพบผู้ที่มาร่วมกิจกรรมฯ กว่า 100 คน ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

Advertisement