เทศบาลเมืองหนองปรือจัดโครงการอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง งานไฟฟ้าและงานภาคสนาม ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            (14 สิงหาคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง งานไฟฟ้าและงานภาคสนามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีเจ้าหน้ากองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมในประชุม
              ปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและบริการประชาชนในท้องถิ่น กองช่าง กองสุขาภิบาล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างและงานสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะงานซ่อมบำรุงทาง ทั้งงานคอนกรีต งานลาดยาง และงานซ่อมบำรุงทางต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาตนเองพัฒนางานที่รับผิดชอบ และลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรจากกรมทางหลวงมาให้ความรู้ อธิบายงานด้านการช่าง การก่อสร้างถนนเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหากมีการก่อสร้างถนนใหญ่ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้ได้มีการเตรียมตัวและระมัดระวัง ป้ายประกาศไม่ควรมีตัวหนังสือเยอะ ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์จะง่ายต่อการจำมากกว่า สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานกองช่าง กองช่างสุขาภิบาล จำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
           ทั้งนี้ในการจัดอบรมดังกล่าว นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนวิธีความคิด วิธีการทำงานนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ และลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป

Advertisement