ทัพเรือภาคที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

             การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคงประจำปี 2563 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่บูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ประจำปี งป.62- 63 ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
           ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ประธานกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไซมิส พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
Advertisement