สนข.ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทแผนพัฒนา TOD พัทยา เมืองต้นแบบ 1 ใน 3 ของประเทศ หวังเสริมศักยภาพการออกแบบชุมชนเมือง มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกในพื้นที่ EEC

             (14 ส.ค.63) ที่โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตัวแทนองค์กรภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ลงทุน ในการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบหรือ TOD (Transit-Oriented Development) พัทยา ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวและการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่นำร่องของประเทศ ได้แก่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยุธยา และขอนแก่น
                นายเริงศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติกส์ ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยที่กระจายความเจริญสู่เมืองหลักในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยผลการศึกษาได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาเมือง TOD พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา จ.ชลบุรี ในรัศมี 1 กม.ตามวิสัยทัศน์ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง EEC เมืองสภาพ แวดล้อมสำหรับทุกคน”
               ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยจะนำเอาที่ดินบริเวณโดยรอบซึ่งลงทุนร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ลงทุนในการจัดสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 2566-2570 ระยะกลาง 2571-2575 และระยะยาว 2576-2580 โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาตามแนวทางของ TOD เป็น 6 โซน ได้แก่ 1. Mice City การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับศูนย์การค้าและการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ประชุมสัมมนา เป็นต้น 2. Livable City การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือบ้านจัดสรร 3. Creativity Economy พัฒนาพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน แบบครบวงจร 4. Active District การพัฒนาธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น Strat Up ธุรกิจดิจิตอล 5. Park Society เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมทุกรูปแบบ และ 6. Society District สนับสนุนธุรกิจรูปแบบศูนย์การแพทย์และบริการด้านสาธารณสุข
             ทั้งนี้ทาง สนข.จะประมวลผลการศึกษาเมืองต้นแบบ TOD ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินทางที่มีศักยภาพ สนับสนุนความเป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

Advertisement